Sunday, October 18, 2009

Shakesperean Babushka


Kerem Hateymanim, Tel Aviv

No comments: