Wednesday, November 11, 2009

Babushka Art


Gedera Street, Tel Aviv

No comments: